Dołącz do ZESPOŁU

Zgłoś swoją kandydaturę na prelegenta konferencji lub mentora

REGULAMIN SENSORYCZNIE
I NA SERIO 2024

 

 

Definicje

Wydarzenie

cykl wydarzeń łączący warsztaty, konferencję i hackathon odbywających się w dniach 18-20 października 2024 r.

Konferencja

spotkanie podczas którego wystąpią na scenie prelegentki i prelegenci, które odbędzie się
w Krakowie 18 października 2024 r.

Warsztaty

zajęcia pogłębiające wiedzę z zakresu tematyki związanej z dostępnością, sensoryką, z osobami
z niepełnosprawnością sensoryczną.

Panel Mentorski

zajęcia pogłębiające wiedzę z zakresu tematyki hackathonu.

Mentoring

opieka mentora nad Zespołem.

Hackathon

24 godzinne projektowanie i programowanie rozwiązań (np. cyfrowych) połączone z warsztatami, Panelem Mentorskim i mentoringiem.

 

Uczestnik

osoba zakwalifikowana:

 • na konferencję lub
 • do udziału w hackathonie.

Zespół

grupa od 3 do 5 osób zakwalifikowana do udziału w hackathonie lub powstała poprzez dobór spomiędzy uczestników zgłoszonych indywidualnie wykonany przez przedstawicieli Organizatora.

Mentor

osoba wspierająca merytorycznie zespół opracowujący projekt, przeprowadzenie szkoleń, udzielanie porad oraz odpowiedzi na pytania uczestników hackathonu.

Projekt

autorski projekt Zespołu opracowany przy wsparciu Mentora.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie.
 2. Organizatorem Wydarzenia są:
 • osoby fizyczne: Magdalena Dydyszko, Piotr Kowalski, (zwane dalej Organizatorem)
 • Współorganizatorzy:
  • Tesco Technology and Services Europe, ul. Przy Rondzie 4, 31-547 Kraków.
  • Fundacja Wspierania Aktywności społecznej Per Aspera, pl. Wolnica 5/11, 31-060 Kraków.
  • Stowarzyszenie PDMA Central Europe, ul. Bolesława Chrobrego 37/158, 40-881 Katowice,

Łącznie zwani w dalszej części Regulaminu Organizatorami.

 1. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-20 października 2024 r.
 2. Wszelkie informacje o wydarzeniu – w tym harmonogram wydarzenia, dostępne będą na stronie internetowej sensorycznieinaserio.org
 3. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Wydarzenie składa się z trzech części:
 • konferencji, która odbędzie się 18 października 2024 r.,
 • maratonu projektowania i programowania, który odbędzie się 19-20 października 2024 r.
 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywać się będzie wydarzenie.
 2. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie, na którym odbywać się będą poszczególne aktywności.
 3. Uczestnicy wydarzenia mogą przebywać na terenie wydarzenia tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatorów.
 4. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników wydarzenia jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorami, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W miejscu wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
 6. Uczestnikom wydarzenia nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm. Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy oddać do szatni.
 7. Uczestnikom wydarzenia nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy i psy asystujące.
 8. Uczestnicy wydarzenia mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatorów oraz poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez Organizatorów ciągami komunikacyjnymi.
 9. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.
 10. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.
 11. Bez względu na spełnienie przesłanek niniejszego Regulaminu przez uczestnika, Organizatorzy mają prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu wydarzenia:
 • osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,
 • osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 • osoby, które poprzez zachowanie niezgodne ze standardami społecznymi i/lub z celem Wydarzenia uniemożliwiają naukę lub pracę pozostałym uczestnikom.
 1. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Uczestnicy wydarzenia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).
 6. Organizatorzy odpowiadają wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.).

Konferencja

 1. Organizatorem konferencji są: Magdalena Dydyszko, Piotr Kowalski, Tesco Technology, PDMA Central Europe, Fundacja Per Aspera.
 2. Osobą kontaktową ze strony Organizatora w sprawie konferencji uprawnioną do kontaktu z uczestnikami jest Pani Magdalena Dydyszko.
 3. Konferencja odbędzie się 18 października 2024 w siedzibie Tesco Technology w Krakowie.
 4. Udział w konferencji jest bezpłatny – obowiązują zapisy.
 5. Każdy z uczestników ponosi we własnym zakresie koszty udziału w Konferencji, w tym dojazdu.
 6. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na konferencję lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest konferencja obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • “elektroniczne potwierdzenie rejestracji” oznacza indywidualną zgodę wejścia na konferencję,
 • “służby porządkowe” i “służby informacyjne” oznacza osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w konferencji, w tym do kontroli uprawnień uczestników konferencji do wstępu na teren konferencji,
 • “teren konferencji” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest konferencja. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed konferencją,
 • “uczestnik konferencji” lub “uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.
 1. Wstęp uczestników na miejsce konferencji możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line na stronie sensorycznieinaserio.org otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany będzie do okazania potwierdzenia udziału otrzymanego od Organizatora a także dowodu tożsamości.
 3. Zarejestrować się można w terminie od 1 do 30 września 2024 r. Organizator może przedłużyć termin zapisów, o czym będzie informować na mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej wydarzenia.
 4. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona (maksymalnie 150 osób). O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność rejestracji.
 5. Podczas rejestracji należy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji, informacje dotyczące Konferencji, itp. dlatego prosimy o podanie bezpośredniego i aktualnego adresu e-mail).
 6. Wstęp uczestników na konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@sensorycznieinaserio.org
 8. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do szatni i toalet.

Hackathon

 1. Organizatorem hackathonu są: Magdalena Dydyszko, Piotr Kowalski, Tesco Technology, PDMA Central Europe.
 2. Osobą kontaktową ze strony Organizatora w sprawie hackathonu uprawnioną do kontaktu z uczestnikami jest Pani Magdalena Dydyszko.
 3. Hackathon odbędzie się 19-20 października 2024 w Tesco Technology w Krakowie.
 4. Udział w hackathonie jest bezpłatny – obowiązują zapisy.
 5. Uczestnikami Hackathonu mogą być osoby indywidualne albo zespoły składające się od 3 do 5 osób. Muszą to być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Uczestnik stwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby mógł uczestniczyć w Wydarzeniu. Organizator zawiadamia, że program Wydarzenia zakłada wykonywanie przez Uczestników czynności o dużej intensywności i natężeniu w drugim i trzecim dniu Wydarzenia przez okres co najmniej 36 godzin (Panel Mentorski + Hackathon). Uczestnik powinien rozsądnie ocenić i w razie wątpliwości skonsultować z lekarzem, czy jego stan zdrowia pozwala na udział w Wydarzeniu. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywny wpływ udziału w Wydarzeniu na stan zdrowia Uczestnika.
 7. Uczestnicy indywidualni, którzy dokonując zgłoszenia, nie posiadają̨ własnego Zespołu, zostaną̨ połączeni w Zespoły przez Organizatora.
 8. Każdy z Uczestników może być członkiem tylko jednego Zespołu.
 9. Za zgodą Organizatora istnieje możliwość zmiany członka zespołu lub powiększenie liczby zespołu do maksymalnej liczby osób w zespole. O zamiarze dokonania zmiany należy poinformować Organizatora drogą mailową, wysyłając informację na adres kontakt@sensorycznieinaserio.org najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem hackathonu.
 10. Organizator wydarzenia zastrzega sobie w porozumieniu z Zespołem możliwość dołączenia uczestników indywidualnych do zgłoszonych Zespołów 3-4 osobowych.
 11. Wycofanie zgłoszenia indywidualnego lub całego Zespołu z Hackathonu możliwe jest po uprzednim poinformowaniu Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail, co najmniej 9 dni przed rozpoczęciem hackathonu.
 12. Organizator zastrzega, że Uczestnikami mogą być jego pracownicy i współpracownicy a także pracownicy i współpracownicy podmiotów powiązanych z Organizatorem, przy czym takie osoby mogą być Uczestnikami maksymalnie 3 zespołów w ramach Wydarzenia.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do udziału w Wydarzeniu w charakterze Uczestników w pierwszej kolejności osób, których doświadczenie zawodowe lub zainteresowania będą najbardziej zgodne z tematyką Wydarzenia.
 14. Uczestnicy we własnym zakresie organizują sprzęt komputerowy na potrzeby udziału w Hackathonie.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i uszkodzenia.
 16. Organizator nie jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń stanowiących własność Uczestników. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoją własność (w tym sprzęt komputerowy) i sami są zobligowani do jej nadzorowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za ewentualne straty.
 17. Od Uczestników oczekuje się wypracowania prototypu, projektu, innowacyjnego produktu cyfrowego lub analogowego, prototypu aplikacji lub usługi.
 18. Niezależnie czy wynikiem pracy będzie produkt/prototyp czy jego koncepcja zespoły muszą przedstawić krótki opis funkcjonalny produktu, w którym wykazano realną potrzebę jego istnienia. W przypadku, gdy wynikiem pracy jest koncepcja Zespół musi też opisać wszystkie elementy składowe produktu, technologie potrzebne do jego stworzenia oraz proces jego wdrożenia. Przedstawić wizualizację interfejsu / produktu, jak również udowodnić, że jest on możliwy do zrealizowania na dzień 20 października 2024 r.
 19. Projekt musi w całości powstać w czasie trwania Hackathonu.
 20. Projekty będą spełniać wymogi ogólnie przyjętej etyki, jak również nie będą zawierać treści nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia, w tym rasistowskich, erotycznych, brutalnych, bądź w jakikolwiek inny sposób nie będą naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz godzić w dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe i osobiste, a także jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 21. Organizator może odmówić prawa do uczestnictwa w Hackathonie osobom lub Zespołom, wobec których poweźmie uzasadnione przypuszczenie, iż dokonały rejestracji w celu innym, niż wzięcie udziału w Konkursie organizowanym w ramach Hackathonu. Ich zgłoszenie zostanie wówczas uznane za bezskuteczne.
 22. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Hackathonie lub braku możliwości udziału Uczestnika w Hackathonie z powodu decyzji Organizatora w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.
 23. Hackathon będzie przebiegał według harmonogramu przesłanego przez Organizatora drogą e-mailową.
 24. Wniosek zgłoszeniowy udziału w Hackathonie będzie można złożyć przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora sensorycznieinaserio.org
 25. Rejestrować się można w terminie od 1 do 30 września 2024 r. Organizator może przedłużyć termin zapisów, o czym będzie informować na mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej wydarzenia.
 26. Liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 50 osób).
 27. Organizator w trakcie Hackathonu zapewni:
 • przestrzeń do programowania,
 • dostęp do internetu,
 • projektor multimedialny do prezentacji wyników prac,
 • zasilanie elektryczne,
 • wydzieloną przestrzeń do odpoczynku,
 • poczęstunek, napoje oraz catering.

W pozostałym zakresie każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu.

 1. Każdy z uczestników ponosi we własnym zakresie koszty udziału w Hackathonie, w tym dojazdu.
 2. Organizator zapewnia wsparcie mentorów podczas trwającego wydarzenia. Realizując zadania w ramach Hackathonu, Uczestnicy będą mogli zasięgnąć porad ekspertów co do planowanego rozwiązania. Zasięgnięcie przez Zespół porady u eksperta jest opcjonalne i nie skorzystanie
  z tej możliwości nie wpływa w żaden sposób na ocenę projektu przez Komisję.
 3. Podczas trwania Hackathonu, Uczestnicy będą pracować w zespołach w celu stworzenia innowacyjnego rozwiązania technologicznego.
 4. Każdy uczestnik/Zespół otrzyma szeroki zakres wsparcia, na który składa się:
 • mentoring technologiczny wiodących ekspertów,
 • mentoring tematyczny doświadczonych osób,
 • możliwość wzięcia udziału w dedykowanych warsztatach przygotowujących do hackathonu oraz spotkaniach podczas jego trwania.
 1. Mentorami są osoby specjalizujące się w danym temacie. Zadaniem Mentorów w czasie hackathonu jest wsparcie uczestników/Zespołów, udzielanie porad, naprowadzanie na właściwe rozwiązania oraz udzielanie odpowiedzi na ich pytania.
 2. Każdy zespół otrzyma możliwość skorzystania ze wsparcia mentorów – ekspertów, których wiedza i doświadczenie pozwolą zbudować mu rozwiązanie maksymalizujące wykorzystanie dostępnych zasobów.
 3. W trakcie hackathonu wyznaczono godziny, w których uczestnicy/Zespoły odbędą konsultacje mentorskie.
 4. Konsultacje z mentorami odbywać się będą w wyznaczonych miejscach przez Organizatora lub za pośrednictwem telekonferencji.
 5. Hackathon zakończy się prezentacją stworzonych rozwiązań przed panelem Komisji w celu wyłonienia zwycięzcy.
 6. W skład Komisji wchodzą eksperci wskazani przez Organizatora.
 7. W przypadku gdy dany Zespół nie wykona zadania i nie zaprezentuje finalnej wersji tegoż zadania zostanie zdyskwalifikowany i nie bierze udziału w wyłonieniu zwycięzcy. Organizator nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne Zespołu/Uczestników, które mogą utrudnić lub uniemożliwić prezentację finalnej wersji zadania i negatywne konsekwencje powyższego takie jak np. dyskwalifikacja.
 8. Zespoły biorące udział w hackathonie zaprezentują przed Komisją przygotowany w trakcie trwania Hackathonu projekt.
 9. Projekty będą oceniane na podstawie 5 minutowej prezentacji.
 10. Zwycięzcy Hackathonu zostaną wyłonieni na podstawie ocen Komisji.
 11. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, wiążąca jest decyzja przewodniczącego Komisji, wybieranego przez członków Komisji ze swojego grona przed rozpoczęciem Konkursu.
 12. Projekty zostaną poddane ocenie na podstawie następujących kryteriów:
 • właściwa identyfikacja i opis problemu/wyzwania,
 • zgodność z tematem,
 • sposób i kompleksowość rozwiązania problemu/wyzwania, dowiedzenie, że jest to najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób rozwiązania problemu,
 • dostępność rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością,
 • intuicyjność obsługi,
 • prezentacja koncepcji oraz estetyka prezentacji,
 • brak wad prawnych.
 1. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Po upływie wyznaczonego czasu zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w Projekcie. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez Komisję.
 3. W ramach Hackathonu wyłonione zostaną 3 miejsca. Zwycięskie Zespoły otrzymają nagrody adekwatne do zajętego miejsca. Pełna lista nagród zostanie ogłoszona nie później niż 2 tygodnie przed Wydarzeniem.
 4. Organizator oświadcza, że nagrody są przyznawane na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję.
 5. W przypadku gdy w skład Nagrody Głównej, Nagrody za II Miejsce lub Nagrody za III Miejsce wejdą ufundowane przez Fundatora Głównego lub Fundatorów nagrody inne niż kwoty pieniężne:
 • uczestnik, któremu taka nagroda zostanie przyznana, aby móc ją otrzymać, zobowiązany będzie do podpisania umów, potwierdzenia regulaminów i podjęcia innych czynności prawnych lub faktycznych, o ile będzie to wymagane przez Fundatora lub Fundatora Głównego. Brak wypełnienia wymogów wskazanych w zdaniu poprzednim będzie równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z otrzymania nagrody i zrzeczeniem się przez Uczestnika z wszelkich roszczeń o wydanie nagrody,
 • organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację przez Fundatora świadczeń związanych z przyznaną Uczestnikowi nagrodą,
 • uczestnik, który otrzyma taką nagrodę, nie jest uprawniony do dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z tą nagrodą.
 1. Jeśli Komisja przyzna wyróżnienia, wyróżnieni Uczestnicy otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora lub inne nagrody ufundowane przez Fundatorów, do których stosuje się odpowiednio postanowienia ust.50 powyżej.
 2. Organizator oraz Partnerzy Organizatora mają prawo do przyznawania dodatkowych nagród specjalnych i wyróżnień. W przypadku nagród przyznanych przez Partnerów odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust.50 powyżej.
 3. W przypadku gdyby wysokość nagrody przekracza 2 000 zł Organizator zobowiązany jest do odprowadzenia podatku w wysokości 10%. Nagroda zostanie wypłacona Uczestnikowi w kwocie pomniejszonej o należny podatek.
 4. Uczestnikowi, który rezygnuje z Nagrody Głównej oraz Uczestnikom, którzy rezygnują z pozostałych nagród, nie przysługuje zamiana tych nagród na inne nagrody, ani na ich równowartość w formie pieniężnej lub jakakolwiek inna forma rekompensaty.
 5. Nagrody zdobyte w Konkursie nie mogą zostać sprzedane lub prawa do tych nagród nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie w ciągu roku od zakończenia Konkursu bez pisemnej akceptacji Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeżeli żadne z rozwiązań wypracowanych przez Zespół nie spełni wymogów Konkursowych.
 7. Przekazanie nagród nastąpi w ustalonym przez Organizatora czasie w porozumieniu z Laureatami Hackathonu, z zastrzeżeniem pkt. 58 poniżej.
 8. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone uczestnikom do dwóch tygodni od zakończenia hackathonu.

Prawa autorskie

 1. W drodze realizacji projektu może zostać wytworzona nowa własność intelektualna.
 2. Prawa do wytworzonej własności intelektualnej należą do autorów.
 3. Własność intelektualna wytworzona przez Organizatora jak i Uczestnika przed rozpoczęciem Hackathonu pozostaje własnością stron.
 4. Organizator ma jednak prawo wykorzystywania wizerunku wytworzonych prototypów/produktów celem promocji Hackathonu, na zasadach licencji niewyłącznej, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 5. W zamian za prawo do udziału w Hackathonie, Uczestnik przekazuje Organizatorowi wyniki swojej pracy w celu dalszego ich procedowania przez Organizatora w ramach Hackathonu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania rozwiązań Uczestników, nie naruszając przy tym praw autorskich powstałych dzieł w celach promocyjnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne zadań realizowanych przez Zespoły, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem zadań w trakcie Hackathonu.
 8. Uczestnik/Zespół oświadcza, iż wszelkie wyniki pracy powstałe podczas Hackathonu w momencie ich materializacji w postaci projektów, szkiców, makiet, rysunków, opisów, zdjęć, filmów, animacji, grafik, kodów, prototypów, prezentacji lub w zmaterializowane w jakiejkolwiek formie stanowią jego własną oryginalną, twórczość, nie zawierają zapożyczeń oraz nie naśladują innych utworów, w szczególności nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Dydyszko.
 2. Kontakt e-mail: kontakt@sensorycznieinaserio.org
 3. Dane Uczestników zbierane są w celu zapisu na Wydarzenie oraz zapewnienia jego poprawnej obsługi. Ponadto Dane Uczestników w postaci wizerunku mogą być wykorzystane w celu dokumentacyjnym oraz informacyjnym.
 4. Dane osobowe, jakie będzie zbierał Organizator to imię, nazwisko, email uczestnika, nazwa zespołu oraz wizerunek w postaci zdjęć, nagrań audio i wideo nagrywanych w trakcie trwania Wydarzenia. Zgoda na publikację wizerunku jest wyrażona poprzez akceptację Regulaminu i może być cofnięta jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, którą Uczestnik zawiera poprzez rejestrację na wydarzenie zgodnie z Regulaminem.
 6. Odbiorcami danych Uczestników, w tym wizerunku zarejestrowanego w trakcie Wydarzenia, może być Organizator oraz podmioty wspierające organizację Wydarzenia od strony logistycznej i technicznej, Partnerzy, Fundatorzy nagród i Sponsorzy wydarzenia, a także instytucje uprawnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Wizerunek bez powiązania z innymi danymi osobowymi może być wykorzystany w celu promocji Organizatora oraz Wydarzenia bezterminowo o ile nie zostanie wcześniej wycofana zgoda na publikację wizerunku.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail Partnerom, Sponsorom, Fundatorom nagród i innym osobom i podmiotom współpracującym z organizatorem wydarzenia.
 10. Organizator nie zamierza przekazywać danych Uczestników do państwa trzeciego.
 11. Uczestnicy mają prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych Uczestników przez Organizatorów Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wizerunek

Zapisanie się na wydarzenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zarejestrowanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w ramach Wydarzenia w formie fotografii oraz materiałów audiowizualnych. Organizatorowi oraz podmiotom wspierającym organizację Wydarzenia od strony logistycznej i technicznej, Partnerom, Fundatorom nagród i Sponsorom wydarzenia,  przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania fotografii oraz materiałów wideo i audiowizualnych w celu związanym z promocją Wydarzenia, w szczególności poprzez publikację na własnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych.

Postanowienia ogólne

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Dopisanie nowych partnerów, jak również rozszerzenie oferty Wydarzeń towarzyszących nie pociąga za sobą konieczności każdorazowego informowania Uczestników.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z tytułu odwołania lub zmiany daty Wydarzenia, wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie naruszenia Regulaminu a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, plagiat lub naruszenie przepisów prawa upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.